PALAIMINIMO CEREMONIJA

VIEŠBUČIAI / VILOS

Susikurk atostogas pats

NUSA PENIDA SALA

PARAŠYK MUMS 

Jl Raya Pengosekan No 108

Ubud, Bali

Indonesia

 

Rašyti čia

©SAMPAI JUMPA BALI 2019
 1. Paslaugos užsąkymo sąlygas nustato kelionių konsultantas MB “TARP VANDENYNŲ”

 2. Paslaugas įsigyjantis užsakovas per internetinę platforma www.sampaijumpabali.com - priisiima teises ir pareigas toliau

  išdėstytas užsąkymo sąlygose.

 3. Paslaugu tiekėjas suprantamas kaip MB “TARP VANDENYNŲ” Juridinio asmens kodas 305235891, registracijos adresas : Tyzenhauzų g. 2B , Rokiškis – Lietuva.

 4. Paslaugos užsakovas (klientas) suprantamas pagal šias užsąkymo sąlygas kaip paslaugu įgijėjas Indonezijos valstybėje.

 5. Kelionių konsultantas MB “Tarp Vandenynų” - nėra kelionių gidas .

 6. Užsakovui yra žinoma ir suprantama, kad iš konsultanto įgyja tik šioje sutartyje nurodytas paslaugas.

 7. Konsultantas nėra kelionių organizatorius ir iš anksto organizuotų turistinių kelionių, taip kaip jos suprantamos pagal LR civilinio kodekso 6.747 str. bei LR turizmo įstatymą, neorganizuoja ir nevykdo.

7.1 Konsultantastaippatneorganizuojairnevykdovežimoirarapgyvendinimopaslaugų.NuvykimoįIndonezijosRespubliką bei apgyvendinimo paslaugomis rūpinasi pats Užsakovas.

 1. Paslaugos tiekėjas pagal užsakovo pageidavimą, užsakovo pasirinktu laikotarpiu užsako paslaugas Indonezijos Respublikoje, o užsakovas įsipareigoja už konsultavimo paslaugas susimokėti 30 Eur atlygį už užsakovą ir kekvieną užsakytos paslaugos gavėją kuriam(-iems) bus tiekiama įsigyta paslauga.

 2. Nurodytas atlygis sumokamas užsakymo metu per internetinę platformą www.sampaijumpabali.com arba per Užsakovo pasirinktą mokėjimo įstaigą į Konsultanto atsiskaitomąją sąskaitą.

 3. Paslaugosteikėjuipatvirtinusužsakymą,Klientasapietaiyrainformuojamasjonurodytuelektroniniupaštoadresu. Paslaugos teikėjui nepatvirtinus užsakymo, Kliento Konsultantui sumokėti pinigai grąžinami bankiniu pavedimu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

 4. KlientoužsakytosirBalisalojeteikiamospaslaugoskainąKlientassumokanuvykęsįBalisaląfaktiškaipaslaugas teiksiančiam asmeniui. Konsultanto atlygis nėra įskaičiuotas į įsigytos paslaugos kainą.

 5. JeiKlientoįsigytospaslaugosužsakymenenurodytakitaip,visosįgytospaslaugosteikiamosnetikpaslaugąįgijusiam Klientui, bet ir kitiems tretiesiems asmenims, įsigijusiems analogiškas paslaugas (grupinis paslaugų teikimas).

 6. Po Paslaugos teikėjo užsakymo patvirtinimo, Užsakovas ir/ar kiti Naudos gavėjai gali būti keičiami tik gavus išankstinį Paslaugų teikėjo sutikimą. Apie Paslaugų teikėjo sutikimą arba nesutikimą Konsultantas informuoja Klientą jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

 7. NegavusPaslaugųteikėjosutikimo,Užsakovasir/arNaudosgavėjainegalibūtikeičiami.Užsakovuiir/arNaudos gavėjams atsisakius užsakytų ir patvirtintų paslaugų, Užsakovas Konsultantui privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius Konsultanto patirtus nuostolius.

 8. Konsultantasneorganizuojaįsigytųpaslaugųiružjosorganizavimokokybęneatsako,betkokiopobūdžiopretenzijosdėl paslaugų gali būti teikiamos išimtinai Paslaugų teikėjui.

 9. KonsultantasįsipareigojanedelsiantinformuotiUžsakovą,jeipasikeičiaįgytųpaslaugųsudedamosiosdalysarbaįgytų paslaugų negalima vykdyti, nedelsiant kai apie tai sužino. Užsakovas tokiu atveju gali atsisakyti nuo įgytų paslaugų, tik tuomet, kai toks pakeitimas padarytų Užsakovui esminę žalą.

 10. UžsakovasprisiimavisąrizikądėldokumentųreikalingųvyktiįIndonezijosRespublikąturėjimo,jųneturėjimasir/ar neatitikimas keliamiems reikalavimas, neužtraukia jokios Konsultanto atsakomybės. Užsakovas įsipareigoja susipažinti su visomis vizų gavimo, valiutų keitimo ir valstybių sienų perėjimo tvarka bei sąlygomis.

 11. Užsakovuiyražinomairsuprantama,kadišKonsultantoįgyjatikšiojeSutartyjenurodytaspaslaugas,onuvykimoį Indonezijos Respubliką bei kitomis paslaugomis rūpinasi Užsakovas savarankiškai arba jo pasitelkti tretieji asmenys.

 12. Užsakovas,pagrindinėšiossutartiesšalis,privaloinformuotikitusNaudosgavėjus,kadpaslaugosteikiamostikpagal šias sąlygas ir visi Naudos gavėjai privalo jas vykdyti.

 13. Užsakovasturiteisębetkuriuometuatsisakytipatvirtintoužsakymožemiaunurodytomissąlygomis.Užsakymo atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento. Jeigu Užsakovas atsisako patvirtinto užsakymo dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t.y. kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti užsakymo, atsirado dėl paties Užsakovo ir/ar Naudos gavėjų kaltės, t.y. dėl jo tyčinių veiksmų ar neatsargumo) arba dėl aplinkybių, už kurias jis neatsako (t.y. liga ar pan.), Užsakovui nėra grąžinamas Konsultantui sumokėtas atlygis. Konsultantui sumokėtas atlygis vertinamas kaip minimalūs Konsultanto nuostoliai, kurie papildomai neturi būti įrodinėjami.

 14. KlientoteisesginaLRciviliniskodeksas,LRvartotojųteisiųapsaugosįstatymas,kitiįstatymaiirpoįstatyminiaiteisės aktai bei šios sąlygos.

 15. DėlKonsultantonetinkamaiatliktųveiksmųpretenzijosnedelsiantturibūtipareiškiamosKonsultantuiraštuper15darbo dienų nuo veiksmų atlikimo/neatlikimo. Nepavykus konflikto išspręsti, Konsultantas privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus Šalims susitarti, Klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba tiesiogiai į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 16. Pretenzijosdėlnetinkamoužsakytųpaslaugųteikimo/neteikimogalibūtiteikiamosišimtinaiPaslaugųteikėjuitiesiogiai.